Share this content on Facebook!
03 Oct 2012

Nang Nguc Noi Soi - Thông qua những ưu điểm của nâng ngực nội soi (Tháng Tám Endo), phụ nữ ở Las Vegas, Nevada bây giờ có thể để đạt được các mục tiêu xuất hiện vú họ đã luôn luôn muốn, mà không có những hạn chế của các vết sẹo và thời gian phục hồi kéo dài.

"Tôi cung cấp sửa ngực nội soi (Tháng Tám Endo) để bệnh nhân của tôi có thể lo lắng về những vết sẹo và phục hồi, và nhiều hơn nữa về những kết quả tuyệt vời họ sẽ thấy", Tiến sĩ Cambeiro tại Las Vegas, Nevada.

Nang Nguc Noi Soi - Nâng ngực nội soi (Tháng Tám Endo) là một vú augmentation kỹ thuật tương...